C:\Users\m.videnova\Desktop\brand-all\eu-esf.pngC:\Users\m.videnova\Desktop\brand-all\opgg\logo-bg-right.png

„Фатум“ ООД на 20.06.2016 г. подписа договор BG16RFOP002­2.001-0448-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет във „Фатум“ ООД.

Проектът е свързан със доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: петцветна листова офсетова печатна машина – 1 брой. Чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на новата машина ще бъдат преодолени сериозни проблеми в производствения процес, свързани с ограничен производствен капацитет, понижено качество на продукцията и ефективност на производствения процес. 

Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 1 662 455.50 лв., от които 748 104.97 лв. безвъзмездна финансова помощ (635 889.22 лв. европейско и 112 215.75 лв. национално съфинансиране) и 914 350.53 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на производствения капацитет на "Фатум" ООД, чрез въвеждане в експлоатация на нова високопроизводителна и автоматизирана машина.

Специфични цели на проекта:

Резултати:

1. Подобрен производствен процес, в резултат на закупена и въведена в експлоатация високотехнологична и високопроизводителна машина, а именно 1 брой петцветна листова офсетова печатна машина;

2. Увеличен производствен капацитет на предприятието с 30%, в резултат на закупуването на новата машина;

3. Увеличен брой нови клиенти, които дружеството може да привлече;

4. Нарастване на производителността с над 15%, в резултат от повишения производствен капацитет и увеличения брой клиенти;

5. Увеличаване на средните генерирани приходи от износ, в следствие от инвестицията с над 25%, поради подобрено качество на продукцията;

6. Намалена себестойност на единица продукт с 5%, поради намаляване на производствените разходи;

7. Повишаване на ефективността на производствените разходи с над 16%, поради намаляване на производствените разходи;

8. Повишено качество на произвежданата продукция чрез:

- намаляване на количество бракувана продукция с 90%, в сравнение със старата машина;

- подобряване на пасера с 200 %;

- намаляване с 60% на нарастването на растеровата точка;

- подобряване на стабилността на цвета с над 200%;

  1. Намаляване на количеството на предвидената за депониране хартия с над 22,77 тона/година при равни други условия;
  2. Намаляване разходването на материали и консумативи при новата машина с 50% в сравнение със старата машина;
  3. Намаляване разходването на материали и консумативи в производствения процес на дружеството с 5%;
  4. Намаляване на енергоемкостта на предприятието като цяло и в частност на средния

специфичен разход на енергия за производство на единица продукция с 11%.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG16RFOP002-2.001-0448 Подобряване на производствения капацитет във „Фатум“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Фатум“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО